Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Faremerking

Farlige kjemikalier skal ha faremerking på norsk. Faremerkingen skal gi deg informasjon om mulige fysiske/kjemiske farer og effekter på helse og miljø, og nødvendige forholdsregler for å unngå slik skade når du bruker kjemiske produkter.

Du finner faresymboler på kjemiske produkter (for eksempel maling, lim og vaskemidler) som inneholder farlige kjemikalier over en viss mengde.

Fra og med 1. juni 2015 gjelder et nytt globalt regelverk og nye symboler for merking av farlige kjemikalier. Fram til 1. juni 2017 vil du likevel kunne finne produkter med de gamle faresymbolene i butikken fordi forhandlerne har lov til å selge ut produkter med gammel merking, som ble satt i hyllene før 1. juni 2015. 

Faresymbolene brukes sammen med to varselord: ”fare” og/eller ”advarsel”. Varselordene hjelper til å gradere faren knyttet til de ulike symbolene. ”Fare” brukes for de alvorligste effektene.

Giftig

Giftig

Akutt giftig, små mengder kan forårsake livsfarlig forgiftning eller død.

Eksplosjonsfare

Eksplosjonsfare

Kan eksplodere i kontakt med ild, ved støt eller friksjon.

Gasser under trykk

Gasser under trykk

Inneholder gasser under trykk

Brannfarlig

Brannfarlig

Brannfarlige kjemikalier

Oksiderende

Oksiderende

Kjemikalier som ikke selv nødvendigvis er brennbare, men som kan forårsake eller bidra til, vanligvis ved å avgi oksygen, at andre materialer begynner å brenne.

Etsende

Etsende

Kan ved kontakt føre til varig skade på hud, svelg eller øyne.

Kronisk helsefare

Kronisk helsefare

Kan forårsake kroniske skader.

Helsefare

Helsefare

Kan medføre betennelsesreaksjon i øyne, på huden og i luftveiene. Relativt små mengder kan forårsake kroniske skader, forgiftning eller død.

Miljøfare

Miljøfare

Utslipp kan medføre fare for miljøet.

Andre som skriver om dette:

Mer om faresymbolene

– kanskje den eneste advarselen du får.

Advarselssetninger

I tillegg til faresymbolene, skal kjemikalier også merkes med spesielle advarselssetninger.


Det finnes to typer advarselssetninger:

  • Setninger som beskriver farene ved kjemikaliet. Disse kalles risikosetninger eller faresetninger. Et eksempel på en slik setning er "Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevanskeligheter ved innånding".
  • Setninger som beskriver hvordan det kjemiske produktet skal håndteres forsvarlig. Disse kalles sikkerhetssetninger. Et eksempel på en slik setning er "Må ikke komme i kontakt med øynene, huden eller klær".

Giftinformasjonen


Giftinformasjonen gir deg hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. De forteller deg hva som er giftig, hvilke symptomer man får og hvilken behandling som er nødvendig.