Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Farlige stoffer

Her finner du informasjon om de mest helse- og miljøskadelige stoffene vi kan finne i vanlige forbrukerprodukter: Hvorfor er de farlige? I hvilke produkter kan forekomme? Hva skal du se etter hvis produktet har en ingrediensliste?

Det finnes en enorm mengde ulike kjemiske stoffer – mange av dem i produkter vi bruker til daglig. Noen av disse vet vi at er farlige for helse og miljø, mens andre er vi enda ikke sikre på. Myndighetene jobber hele tiden med å vurdere hvordan kjemiske stoffer påvirker helsa vår og miljøet. De farligste stoffene blir forbudt eller bruken av dem blir strengt regulert gjennom lovverket.

De 14 stoffene nedenfor er hentet fra miljøvernmyndighetenes liste med prioriterte stoffer der utslippene skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020.

Alfabetisk liste over stoffer du kan se etter i innholdslista på de produktene som har slik liste

Hefte med verstingstoffene og hvilke produkter de finnes i (PDF-fil): [Bokmål (TA-2888/2012)] [Nynorsk (TA-2896/2012)]


Verstingstoffene:

 

Vis alle verstingstoffene

Bromerte flammehemmere

Se etter i ingredienslisten

De fleste produkter som inneholder bromerte flammehemmere, har ikke ingrediensliste.

Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:

 • Pentabromdifenyleter (penta-BDE)
 • Oktabromdifenyleter (okta-BDE)
 • Dekabromdifenyleter (deka-BDE)
 • Polybromerte difenyletere (PBDE) (samlebetegnelse for penta-, okta- og deka-BDE)
 • Heksabromsyklododekan (HBCDD)
 • Tetrabrombisfenol A (TBBPA)

Hvorfor er det farlig?

Enkelte bromerte flammehemmere er akutt giftige for livet i vann, og flere av stoffene brytes svært sakte ned i naturen. Stoffene kan lagres og hope seg opp i mennesker og dyr. Noen av de bromerte flammehemmerne kan føre til leverskade, og noen kan være hormonforstyrrende, fruktbarhetsreduserende, fosterskadelige og kan gi skader på nervesystemet. Vi vet fortsatt ikke nok om stoffenes langtidseffekter.

Hvorfor brukes stoffene?

Bromerte flammehemmere er fellesbetegnelsen på en rekke stoffer som tilsettes ulike produkter for å gjøre dem mindre brennbare.

Hvor kan du finne stoffene?

 • Elektriske og elektroniske produkter, for eksempel i kretskort og plastmaterialer
 • Isolasjonsmaterialer av plast (polystyren)
 • Tekstiler, for eksempel i arbeidstøy (for profesjonelle), madrasser, møbler, sengetøy (på institusjoner) og i transportmidler

De siste årene er det innført forbud mot produkter som inneholder de bromerte flammehemmerne penta-, okta- og deka-BDE og dessuten HBCDD.

Andre som skriver om dette: 

Andre farlige stoffer

Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på – i tillegg til verstingstoffene. Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere.

Stoffer som er regulert gjennom lovverket

Myndighetene regulerer mange farlige stoffer gjennom lovverket. Mange av reglene er felles for alle de europeiske landene, mens andre gjelder bare i Norge. Stoffene er forbudt på de bruksområdene der de har vist seg å være spesielt farlige.

Det finnes lovverk som gjelder generelt for alle produkter, slik som produktforskriften og det europeiske kjemikalieregelverket REACH, og lovverk som regulerer spesielle typer produkter slik som leketøyforskriften, kosmetikkforskriften og matkontaktforskriften.

Råd for å unngå helse- og miljøfarlige stoffer


 • Kjøp produkter merket med Svanen eller Blomsten dersom det finnes.
 • Spør i butikken om produktet inneholder helse- eller miljøskadelige stoffer. Du har krav på svar.
 • Les på Erdetfarlig.no for å finne ut hvilke verstingstoffer som kan forekomme i produktet.
 • Les fareetiketten på kjemiske produkter – håndter og lagre riktig.
 • Kast farlig avfall riktig.
 • Kjøp leker som er CE-merket.
 • Vask klær før bruk.

Faremerking i Norge


Farlige kjemikalier skal ha faremerking på norsk. Faremerkingen skal gi deg informasjon om mulige fysiske/kjemiske farer og effekter på helse og miljø, og nødvendige forholdsregler for å unngå slik skade når du bruker kjemiske produkter.

Kjemikalier i hverdagen


Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har laget et nettsted om kjemikalier i hverdagen vår. Siden er myntet på vanlige forbrukere og finnes på blant annet dansk, svensk og engelsk. Kjemikalier i hverdagen vår