Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Elektronikk

Elektronikk

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder mange ulike stoffer, og noen av dem kan være helse- eller miljøskadelige.

I 2005 kom det forbud mot noen helse- og miljøskadelige stoffer. Det gjelder verstingstoffene bly, kvikksølv, kadmium, krom og de bromerte flammehemmerne PBB (polybromerte bifenyler) og PBDE (polybromerte difenyletere).

Nyere EE-produkter kan likevel inneholde farlige stoffer. Det gjelder for eksempel verstingstoffet arsen og andre bromerte flammehemmere enn PBB og PBDE (i kretskort og plastdeksler). Dessuten er det visse unntak fra forbudet, for eksempel er det fortsatt kvikksølv i lysstoffrør, sparepærer og mange lyskilder til flatskjermer.

Farlig avfall

Selv om EE-produkter kan inneholde farlige stoffer, vil stoffene i liten grad lekke ut under bruk. Man finner imidlertid verstingstoffene bromerte flammehemmere i husstøv, og det er mulig at dette kommer fra EE-produkter. Stoffene kan uansett slippe ut i miljøet ved produksjon eller hvis produktet ikke leveres til forsvarlig avfallsbehandling etter bruk.

Det finnes miljømerkede EE-produkter innen noen produktkategorier.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.